Felaktigheter från LKAB

[Från Gunnar Selbergs Facebook, angående en artikel i NSD 22 april 2020]

En annan artikel i NSD som jag vill kommentera/korrigera

Bo Krogvig (LKAB) säger i NSD att de tror att landet fortfarande styrs av lagar. Möjligtvis med en antydan om att kommunen agerar olagligt.

Enligt lag SKA kommunen bestämma vad mark i kommunen ska används till. Plan- och bygglagen inleds med ”…att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna…

Det är alltså kommunen som SKA bestämma vad marken ska användas till och inte ett kommersiellt bolag oavsett och det är statligt ägt eller inte.
————————————-
Vidare står i NSD att:
”Det innebär att kommunen förlorar sitt planmonopol att själv besluta över hur marken ska kunna användas.”

-Enligt svensk lag kan inte en kommun förlora sitt planmonopol och vi tror att landet fortfarande styrs av lagar.
————————————-
Citat Bo Krogvig i NSD:
”Det är nästan en månad sedan vi kom överens men sedan dess har inget hänt.”

-Det stämmer nästan… men det var tvärt om. För ungefär en månad sedan accepterade kommunledningen landshövdingens förslag till samverkansavtal. Men LKAB sa nej!!! Detta är också framfört till NSD.
————————————-
Citat ur artikeln:
”beslutet om att flytta fram planbeskedet kan aktualisera ett planföreläggande. Kommunen har fått möjligheten att svara på remissen”.

-Det är inte något planbesked som ska lämnas, planbesked är lämnat för flera år sedan.

-Det är inte heller någon remiss som ska besvaras, bland jurister råder en osäkerhet om vad det egentligen är som SGU har skickat till regeringen.
————————————-
Bland det mest anmärkningsvärda i sammanhanget är kanske att varken LKAB eller SGU delgav kommunen det dokument som skickades till regeringen, trots att det handlade om kommunens myndighetsutövning. Ett mycket ovanligt avsteg från den kutym som gäller mellan myndigheter och statliga bolag. Med tanke på att handlingarna som skickades till regeringen innehöll många grovt felaktiga beskrivningar av att Kiruna kommun ställde orimliga krav på LKAB är det möjligtvis lättare att förstå att dokumenten inte delgavs Kiruna kommun.

Det är inte kommunen som bromsar stadsomvandlingen…

[Från Gunnar Selbergs Facebook, angående NSDs helsidor 21 och 22 april 2020]

Det är inte kommunen som bromsar stadsomvandlingen…

En journalist är alltid fri att rapporterar om händelser i samhället utifrån egen värdering och bedömning och så ska det vara. Oftast blir det centrala i rapporteringen ungefär det man själv tycker är det viktiga men dock inte alltid. De senaste artiklarna i NSD om ”konflikten” mellan kommunen och LKAB är exempel på när det inte stämmer mellan vad tidningen skriver och vad jag själv tycker borde vara intressant för Kirunaborna.

NSD:s rapportering har upprepat samma saker som man skrivit många gånger tidigare; -kommunen håller inne detaljplaner och LKAB hotar med att dra ner på produktionen.

Jag tycker att den rapporteringen/beskrivningen ger en felaktig, eller åtminstone en onyanserad bild av situationen. Framför allt missar NSD att uppdatera läsarna på vad som hänt den senaste tiden.

Min bild av situationen och det som hänt på senare tid är:

– Kommunledningen i Kiruna vill skapa bästa möjliga förutsättningar för LKAB att komma åt malmen under vår stad.

– Vi känner samtidigt ett mycket stort ansvar och skyldighet mot Kirunaborna att säkerställa att Kiruna som samhälle överlever den enorma omvälvning som stadsomvandlingen innebär.

– Det finns en stor risk att de som tvingas flytta från hus och hem också lämnar kommunen, de kanske har gått i pension och barn och barnbarn bor kanske söderut.

– Kommunledningen har därför velat skriva ett nytt avtal med LKAB som säkerställer att Kiruna som samhälle klarar omvandlingen utan att tappa befolkning.

– En befolkningsminskning skulle ge ökade kostnader för Kirunaborna som därmed skulle tvingas betala för att staten ska ta miljardvinsterna härifrån.

– Vi är beredda att låta staten/LKAB riva vår stad men vi kan inte ta risken att detta medför att Kiruna tappar sin befolkning vilket skulle riskera Kirunas existens. Vi vill därför vara överens med LKAB om att; om befolkningen tenderar att minska pga. stadsomvandlingen ska vi tillsammans avsätta nödvändiga resurser så att vi eliminerar den risken och Kiruna istället blir ett ännu mer attraktivt samhälle i tillväxt.

Kirunas kommunledning har accepterat en skrivning som Landshövdingen sammanställt efter ett antal möten/förhandlingar mellan kommunen och LKAB. Om LKAB också accepterar Landshövdingens skrivning så kommer jag omedelbart att kalla till ett extra kommunstyrelsemöte för att hantera frågor kring stadsomvandlingen.

Det är alltså inte kommunen som bromsar upp processen kring stadsomvandlingen, nu väntar vi på LKAB och dess ägare staten…