Felaktigheter från LKAB

[Från Gunnar Selbergs Facebook, angående en artikel i NSD 22 april 2020]

En annan artikel i NSD som jag vill kommentera/korrigera

Bo Krogvig (LKAB) säger i NSD att de tror att landet fortfarande styrs av lagar. Möjligtvis med en antydan om att kommunen agerar olagligt.

Enligt lag SKA kommunen bestämma vad mark i kommunen ska används till. Plan- och bygglagen inleds med ”…att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna…

Det är alltså kommunen som SKA bestämma vad marken ska användas till och inte ett kommersiellt bolag oavsett och det är statligt ägt eller inte.
————————————-
Vidare står i NSD att:
”Det innebär att kommunen förlorar sitt planmonopol att själv besluta över hur marken ska kunna användas.”

-Enligt svensk lag kan inte en kommun förlora sitt planmonopol och vi tror att landet fortfarande styrs av lagar.
————————————-
Citat Bo Krogvig i NSD:
”Det är nästan en månad sedan vi kom överens men sedan dess har inget hänt.”

-Det stämmer nästan… men det var tvärt om. För ungefär en månad sedan accepterade kommunledningen landshövdingens förslag till samverkansavtal. Men LKAB sa nej!!! Detta är också framfört till NSD.
————————————-
Citat ur artikeln:
”beslutet om att flytta fram planbeskedet kan aktualisera ett planföreläggande. Kommunen har fått möjligheten att svara på remissen”.

-Det är inte något planbesked som ska lämnas, planbesked är lämnat för flera år sedan.

-Det är inte heller någon remiss som ska besvaras, bland jurister råder en osäkerhet om vad det egentligen är som SGU har skickat till regeringen.
————————————-
Bland det mest anmärkningsvärda i sammanhanget är kanske att varken LKAB eller SGU delgav kommunen det dokument som skickades till regeringen, trots att det handlade om kommunens myndighetsutövning. Ett mycket ovanligt avsteg från den kutym som gäller mellan myndigheter och statliga bolag. Med tanke på att handlingarna som skickades till regeringen innehöll många grovt felaktiga beskrivningar av att Kiruna kommun ställde orimliga krav på LKAB är det möjligtvis lättare att förstå att dokumenten inte delgavs Kiruna kommun.