Mer felaktigheter från LKAB

[Facebookinlägg av Gunnar Selberg]

Enligt artikel i NSD säger Stefan Hämäläinen

– Förhandlingarna har skett för sex år sedan och nu har tiden runnit ut. Det finns civilrättsligt avtal i grund och botten som gjordes färdigt redan 2014, och genomförandeavtalen. Allt som finns för det här området är redan förhandlat och färdigt med kommunen. (slut citat)

Vi har om och om igen försökt förklara för LKAB att man kan inte avtala bort plan- och bygglagen som reglerar detta, tyvärr helt utan framgång. Dessutom står det inte så i avtalet, det enda som avtalet säger är att kommunen ska PÅBÖRJA planarbetet vilket vi också gjort. Sedan ska kommunen bedöma om förutsättningar för att anta planen är uppfyllda innan planen antas. Det är där vi är just nu.

Jonas Alexandersson kommenterar i gruppen ”Kiruna” (här nedan) denna process på ett föredömlig sätt. Det är så befriande med människor med kunskap.

———————————–
Så intressant.

LKAB förefaller att genom direktör Stefan Hämäläinen hävda att kommunen, genom det civilrättsliga avtal som 2014 undertecknades mellan Kiruna kommun och LKAB, förbundit sig att anta de detaljplaner som berörs av avtalet.

Ingenting kan vara mer felaktigt.

I själva verket gäller följande (citat ur granskningsrapport ”Juridisk analys av LKAB och samhällsomvandlingen” av Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt):

”Både beslut om detaljplan och rivningslov och bygglov är myndighetsutövning och därmed inte möjligt att reglera genom avtal. Avtal om framtida myndighetsutövning, utan uttryckligt lagstöd, är i princip alltid ogiltiga, både i civilrättslig och i offentligrättslig mening.

Det innebär att det inte hade varit möjligt att ingå avtal mellan LKAB och kommunerna med innebörden att kommunerna lovar att besluta om detaljplaner av visst innehåll för att flytten ska kunna genomföras på bästa och snabbaste vis.

Så risken att en av kommunerna inte beslutar om en detaljplan nödvändig för flytten kan aldrig elimineras genom civilrättsliga avtal såvida inte en lagändring genomförs”

Det går alltså inte att med hänvisning till ett (eller flera) civilrättsliga avtal KRÄVA att en detaljplan antas. Däremot blir avtalet giltigt EFTER att berörd detaljplan har antagits.

Det är alltså heller ingen slump att det i avtalet för Gruvstadspark 1 tydligt framgick att ett villkor för avtalets giltighet var att den detaljplan som avtalet gällde skulle ha antagits av kommunfullmäktige INNAN avtalet trädde i kraft.

Tyvärr gjordes misstaget vid behandlingen av avtalen för Gruvstadspark 2 och 3 att inte skriva in denna viktiga förutsättning i avtalstexten, vilket uppenbarligen nu ger upphov till missförstånd.

[https://nsd.se/…/gruvdirektoren-om-krisen-tiden-ha…/1l7z118j]