GP3 avtalet antaget

Idag antogs Kiruna kommuns avtal med LKAB angående Gruvstadspark 3 (GP3).  Ytterligare ett steg i att vår stad skänks bort till LKAB utan garantier för att Kirunaborna inte ska behöva betala stadsomvandlingen.

Detta skedde vid ett extrainkallat kommunfullmäktige med avtalet som enda punkt på dagordningen.  Ingen i minoriteten förstår varför det är så bråttom. Områdena avtalet handlar om kommer ej att påverkas av gruvbrytningen på många år.  Varför behandlades inte avtalet på ordinarie möten i september?  Eller ännu hellre efter valet. Då kan Kirunaborna också framföra sina åsikter i valet.

Kiruna-Centern yrkade på ett antal ändringar i avtalet, som vi gjort för de tidigare GP-avtalen, men röstades ner av majoriteten (S, M, V, SL, Fi).  Ändringarna var

  • att i avtalet under punkten 4.6 Innan ny detaljplan antas ska LKAB ha påbörjat förvärv av fastigheterna ersätts med:
    ”Innan ny detaljplan antas ska parterna vara överens om ett ramavtal som reglerar ersättning till enskilda fastighetsägare, hyresgäster och övriga sakägare. Detta ramavtal säkerställer att alla drabbade har något att tillämpa om man inte är nöjd med en egen uppgörelse med LKAB.”
  • att i avtalet under punkten 11.1 stryks 350 miljonerna
  • att i avtalet under punkten 11.2 ska minst 70 miljoner finnas tillgängligt
  • att i avtalet under punkten 11.3 Begäran om utbetalning ersätts med: ”LKAB ska stå för samtliga oförutsedda kostnader inom området.”
  • att i avtalet under punkten 9.1 görs ett tillägg:
    ”Detta belopp skall uppjusteras med ett lokalt tillägg (Kirunatillägget) om byggkostnaderna lokalt stiger mer än det ovan nämnda indexet, på grund av många stora byggprojekt som löper samtidigt.”
  • att arbeta in i avtalet: ”Parterna är överens om att minerallagens ersättningsprinciper, 1,5 promille av malmvärdet till markägaren, skall tillämpas när och om marken säljs till LKAB.”

Det är ett återkommande odemokratiskt beteende att (S) driver igenom viktiga avtal strax innan val.  Sommaren innan förra valet antogs GP2 avtalet.  Är man rädd för vad väljarna ska säga på valdagen?

Svikarna

Protokollet från måndagens Kommunfullmäktige är nu justerat.  Den styrande majoriteten röstade alltså JA till att göra om detaljplanerna för delar av centrala Kiruna till industriområde.  Utan att säkerställa hur framtiden ser ut för de som bor och verkar där.

Majoriteten består av partierna Arbetarepartiet Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V), Sámelistu (SL), Moderata samlingspartiet (M) och Feministiskt Initiativ (FI).   De har 23 mandat av 45 i Kommunfullmäktige.

De som röstade JA är

Kristina Zakrisson (S)
Niklas Sirén (V)
Stefan Sydberg (M)

Lisa Ryhänen (FI)
Åsa Blind-Berg (SL)
Elisabeth Persson Holmdén (S)
Mattias Abrahamsson (M)
Roger Suup (S)
Sirpa Bäckström (S)
Sten Nylén (S)
Ann-Kristin Nilsson (S)
Thomas Määttä (S)
Ashkan Ekhtiari (S)
Siv Gunillasson (S)
Kenneth Nilsson (S)
Marianne Baas (S)
Jan-Erik Nygren (S)
Viveca Kohkoinen (S)
Jonas Stålnacke (S)
Siv Henriksson (V)
Gunnar Bergman (V)
Doris Söderberg (V)
Lars Jonas Kemi (SL)

Allvaret i sveket mot Kirunaborna sammanfattas bra i en protokollsnotering från mötet:

Noteras till protokoll av Gunnar Selberg (C) att Centerpartiet reserverar sig kraftfullt mot beslutet att anta detaljplanen för Gruvstadspark 2:2
Det är fasanfullt och obegripligt hur kommunfullmäktige kan fatta beslut om att undanrycka förutsättningarna för medborgares existens. Kiruna kommun driver människor från hus och hem, företag tvingas lägga ner verksamheter de byggt upp under en livstid och ibland i generationer. Detta sker samtidigt som miljardvinster tas ur det berg som människor tvingas bort ifrån. Det kommer att komma en dag då alla de drabbade människorna vill veta hur ni tänkte och frågorna kommer att ställas både till regeringar och kommunens företrädare.

Anmärkningsvärt är att de tre kommunalråden alla ämnar lämna den kommunala politiken efter valet.  Man lämnar alltså det sjunkande skeppet och tar inte ansvar för sina beslut.

LKABs hot

Som ni nog vet beslutades det i gårdagens Kommunfullmäktige att stora delar av Kiruna blir industriområde.  Här kan ni läsa brevet där LKAB hotar kommunen om detaljplanerna inte görs om.

Den styrande majoriteten valde alltså att ge efter för hot från ett vinstdrivande aktiebolag, istället för att se till det bästa för de som bor och verkar i de berörda områdena.

Kommunledningen tyckte alltså att det är bättre att fler vinst-miljoner skickas till ägaren staten, istället för att de stannar i kommunen och ser till att Kirunaborna inte ska betala stadsomvandlingen genom höjda hyror m.m.

Centrum blir industriområde

GP
Detaljplanen Gruvstadspark 2, etapp 2, har varit ute på granskning.  Den innebär att Kiruna centrum görs om till industriområde. Den styrande majoriteten (S, M, Fi, V, SL) avser att snart besluta om detaljplanen i Kommunfullmäktige.  Nedan följer Kiruna-Centerns synpunkter på detaljplaneändringen.

 

Angående detaljplan gruvstadspark 2 etapp 2

Planavdelningen
981 85 Kiruna kommun

I Sverige borde man inte kunna driva människor från hus och hem för att något företag, lokaliserat i en annan kommun, vill hålla nere kostnaderna för sin verksamhet

Det är helt horribelt att staten, som är den bakomliggande aktören, låter detta ske. Människor tvingas lämna sina hem för att staten vill åt vinsterna från malmen. Det minsta man förväntar sig är att staten ser till att de människor som drabbas kompenseras FULLT UT, alltså att staten försäkrar sig om att de som drabbas erbjuds ett likvärdigt boende till samma kostnad. Det som nu sker är emellertid mycket långt ifrån en sådan modell. Nu är det istället så att den grupp som normalt är den ekonomiskt svagaste gruppen, hyresgästerna, drabbas hårdast av alla. De får ingen kompensation alls, det enda de får är väsentligt högre boendekostnader.

Även de som bor i bostadsrätter genomgår en liknande process som hyresgästerna. De tvingas från sina hem utan att få full kompensation för det boende de förlorar. Ersättningen är ca hälften av vad det kostar att återuppbygga motsvarande fastighet. Detta trots att de blivit lovade att ersättningen skulle räcka till motsvarande fastighet. Dessutom drabbas de av en statlig skatt på den ersättning som de får. Sammanfattningsvis så kompenserar staten via sitt bolag bara cirka halva kostnaden som staten sedan dessutom beskattar varje år medan bostadsrättsinnehavaren väntar på en möjlighet att hitta en bostad.

Även villaägarna blir tvingade från sina hem och inte heller dessa blir kompenserade fullt ut. De drabbas på samma sätt som bostadsrättsinnehavarna av beskattning för den ersättning de får för sitt hus tills de eventuellt hittar ett nytt hus. Dessutom förlorar de ofta kompensation för biutrymmen. Många husägaren blir dessutom inlåsta i sina egna hus då efterfrågan på hus som snart ska rivas och där barnen får leka bland traktorer och pickupper är mycket svag.

Dessutom är det osannolikt att det kommer att återuppbyggas motsvarande bostadsresurs i Kiruna då Kiruna kommuns plan är att hyresgäster och andra skall betala hela kostnaden för den nyproduktionen som blir. Därmed kommer många att falla ifrån då de inte klarar den kostnaden och Kiruna dräneras därmed på den så viktiga resursen som bostäder är för ett samhälle.

Det är möjligt att staten kommer att hävda att de inte har haft kännedom om hur detta drabbar enskilda människor men vad ska de lokala politikerna (kommunledning och andra) skylla på när detta sjuka system börjar drabba ännu fler Kirunabor?

Det är helt osannolikt att hyresgäster och bostadsrättsinnehavare, som kommer att tvingas lämna sina hem, inte har blivit betraktade som sakägare i detta sammanhang. Hur kan man INTE anse att dessa människor är sakägare när deras hem ska rivas. Varför får inte de samma förutsättningar som andra sakägare att yttra sig?

Med anledning av följande anser inte Kiruna-Centern att planen är klar för antagande:

1. Hyresgäster och bostadsrättsinnehavare har ej blivit betraktade som sakägare och har därför inte fått samma förutsättningar som andra sakägare att påverka processen. I Plan och bygglagen står att den som blir berörd av en förändring är sakägare. Blir man inte berörd om man tvingas flytta från hus och hem?

2. Kiruna kommun har inte arbetat fram ett skyddsnät för de som måste flytta från sina hem. Innan planen antas måste givetvis en modell fastställas som garanterar att människor inte tvingas betala för statens gruvverksamhet i Kiruna i form av kraftigt höjda boendekostnader. Oavsett om det är villaägare, bostadsrättsinnehavare eller hyresgäster som måste flytta så skall det finnas en garanti för att det inte blir de som subventionera statens gruvverksamhet.

Gunnar Selberg Ordförande
Kiruna-Centern