LKAB hotar med varsel om uppsägningar, igen

LKAB hotar med att varsla 500 personer i Kiruna om inte kommunen antar en detaljplan.  Samtidigt i Malmberget hotar LKAB kommunen med neddragningar i produktionen om de inte får som de vill.

Det finns ett mönster i LKABs agerande.  Så fort kommuner i malmfälten ställer krav på att kommuninvånarna inte ska betala stadsomvandlingarna, så hotar LKAB med varsel eller nedläggningar.

Förra gången i Kiruna var 2018 då LKAB gick ut och hotade med varsel om uppsägningar om inte detaljplanerna i Kiruna godkänndes snabbt.

Man kan även gå tillbaka till förhandlingarna 2016 mellan Gällivare kommun och LKAB.  Då löd en rubrik den 14 maj: EXTRA: LKAB hotar lägga ned gruvan.  Ingen gruva lades ned, och den 7 november fanns ett avtal på plats.

LKAB hotar med varsel om uppsägningar, igen

LKAB går nu ut och hotar med varsel om uppsägningar om inte detaljplanerna i Kiruna godkänns snabbt.

Det finns ett mönster i LKABs agerande.  Så fort kommuner i malmfälten ställer krav på att kommuninvånarna inte ska betala stadsomvandlingarna, så hotar LKAB med varsel eller nedläggningar.

Man kan gå tillbaka till förhandlingarna 2016 mellan Gällivare kommun och LKAB.  Då löd en rubrik den 14 maj: EXTRA: LKAB hotar lägga ned gruvan.  Ingen gruva lades ned, och den 7 november fanns ett avtal på plats.

Ett glädjande beslut

blirdulonsamlillevanDen stora frågan vid måndagens Kommunstyrelsemöte var de detaljplaner som gör om stora delar av Kirunas centrum till industriområde.  Som vi skrev tidigare är Kiruna-Centern emot detta, så länge det ej finns garantier för att ”Utveckling går före avveckling” och att Kirunaborna inte ska betala.

Glädjande nog fick vi efter omröstning gehör för vårt förslag om återremiss.  Alltså att kompletteringar behövs innan Kommunstyrelsen kan skicka detaljplanerna till Kommunfullmäktige för beslut.

Motivering för återremittering av ärendet:

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kräver att de skyddsrumsplatser som avvecklas inom GP 2:2 och GP 2:3 återuppbyggs innan avveckling av befintliga skyddsrum sker. Återuppbyggnaden måste enligt ”Skyddsrumslagen” byggas i närhet av där människor bor. Det handlar om totalt 1828 skyddsrumsplatser för GP 2 området, varav 258 platser för GP 2:2 och GP 2:3. Detta betyder i praktiken att skyddsrummen som ska ersätta de skyddsrum som avvecklas inom de aktuella områdena måste etableras inom utvecklingsplanen för ”Kiruna nya centrum” då planen är att det är dit berörda medborgare i huvudsak ska flytta.

Skyddsrumsfrågan är i genomförandeavtalet kopplat till rivningslovet vilket är ett orimligt upplägg. Oavsett om byggnader med skyddsrum får ett rivningslov eller inte så kommer dessa skyddsrum inom en snar framtid att bli obrukbara pga. deformationerna från gruvverksamheten. Det krävs därför att en plan med tillhörande finansiering finns för återuppbyggnad av de skyddsrumsplatser som ligger inom GP:2 och GP 2:3.

Händelseutvecklingen med järnvägsstationen och ersättningen av denna samt ny dragning av järnväg visar med all önskvärd tydlighet att det i den här typen av frågor, som dessutom spänner över lång tid, krävs skriftliga garantier med säkrad finansiering. Vi kan inte under några förhållanden riskera att Kirunaborna står utan skyddsrum i händelse av nödsituationer som kräver dessa.

Med anledning av ovanstående föreslår vi att ärendet återremitteras så att skyddsrumsfrågan får sin lösning med skriftliga garantier och finansiering innan dessa detaljplaner antas.

2. Under hela processen med stadsomvandlingen har det funnits en gemensam uppfattning om att funktioner för samhället skall ersättas. Det har också funnits en enighet hos Kiruna kommun och LKAB om att ”utveckling ska gå före avveckling”. En tredje del som åtminstone Kiruna kommun hela tiden hävdat är att kostnader för stadsomvandlingen inte ska få belasta Kirunaborna.

Innan nya detaljplaner som avvecklar samhället kan antas krävs att det säkerställs att viktiga funktioner återskapas i ”Nya Kiruna”. En sådan funktion är järnvägsdragning till ”Nya Kiruna” med tillhörande järnvägsstation. Helt oavsett om detta är direkt kopplat till ändring av detaljplanerna eller inte så har det under hela processen funnits en total enighet om att så skall ske. Kiruna kommun hade INTE påbörjat denna detaljplaneändring om vi inte var eniga med LKAB i denna fråga.

De ersättningsprinciper som LKAB har gått ut med behöver också fastställas i skriftliga avtal där Kiruna kommun lämpligtvis går in som motpart. Idag är principerna endast publicerade på LKAB’s hemsida och kan ändras godtyckligt när som helst. Det handlar om tusentals Kirunabor som är helt utlämnade åt någon annans godtycke utan möjligheter att själva påverka sin situation.

Järnvägsdragning med tillhörande järnvägsstation måste få sin lösning med dragning och finansiering innan detaljplanerna GP 2:2 och GP 2:3 kan antas. Minst lika viktigt är att även bostäder och övriga viktiga funktioner i ett samhälle som t ex hotell också får sin lösning.

Med anledning av ovanstående återremitterar vi ärendet så att skriftliga garantier för järnväg till ”Nya Kiruna”, med tillhörande järnvägsstation i ”Nya Kiruna” säkerställs. Samt att ersättningsprinciperna fastställs i bindande avtal där Kiruna kommun lämpligtvis agerar motpart.

Bilden i inledningen är tagen av Rune Lans när LKABs VD Jan Moström informerar Kommunstyrelsen.  Fotografen påpekar att den har stora likheter med målningen Blir du lönsam, lille vän?