Kommunfullmäktige

Några punkter från dagens kommunfullmäktige.

 • Majoriteten vill avskaffa Medborgarförslag.  Kiruna-Centern vill ha kvar denna demokratiska möjlighet för medborgarna att påverka i kommunen.
  Enligt SKL har två av tre kommuner Medborgarförslag.  Sedan Medborgarförslagen infördes i Kiruna 2004 har i snitt 14 förslag inlämnats per år.  Snittet i landet är 26.  Så det är svårt att förstå varför Kiruna inte skulle klara av att hantera Medborgarförslag.
  Eftersom förslaget ej innehöll någon analys av hur Medborgarförslag skulle kunna förändras yrkade vi på återremiss.  Detta bifölls med stöd av hela oppositionen.
 • En motion från Kiruna-Centern om att Kiruna bildar ett eget Landsting och själv tar hand om sjukvården röstades ner av majoriteten, som dock inte har några egna alternativ till hur nedmonteringen av sjukvården i Kiruna ska stoppas.
 • Att Kiruna är med i Lapplands Kommunförbund (LKF) har gjort att vi förlorat politisk kontroll över gymnasieutbildningarna.  LKF har beslutat att lägga ner Dator- och kommunikationsteknikutbildningen på Hjampis.  Kiruna kommuns politiker kan inte göra någonting åt det.
  Det är ej heller enkelt att få siffror på hur kostnaderna per elev ökat sedan Kiruna gick med i LKF.
 • En fråga Kiruna-Centern ställt länge är om de s.k. investerarna i nya Kiruna verkligen är investerare (som investerar pengar) eller bara byggbolag, som vill att någon annan ska betala (vem?).  Vi har fortfarande inte fått ett svar på frågan.
 • Kiruna-Centern tog upp frågan om stadsomvandlingen ska särredovisas ekonomiskt i de kommunala bolagen, som det görs för den kommunala ekonomin.  Kommunledningen svarade att det ej står i ägardirektiven.  Risken är att dålig ekonomi i bolagen ej uppmärksammas p.g.a. att ersättningar från LKAB ej särredovisas.

Nästa fullmäktige den 14 september.

Kommunstyrelsemöte

Några punkter från dagens Kommunstyrelsemöte.

 • Kommunens ekonomi ligger -3 Mkr hittills iår.  Förra året togs 60 Mkr från stadsomvandlingspengarna man fått från LKAB, trots att man lovat att inte använda pengarna till annat än just stadsomvandling.  Dessa ska betalas tillbaka med 20 Mkr per år under tre år.  Det ser inte så lovande ut hittills.
 • En motion från Kiruna-Centern om att Kiruna bildar ett eget Landsting och själv tar hand om sjukvården röstades ner av majoriteten, som dock inte har några egna alternativ till hur nedmonteringen av sjukvården i Kiruna ska stoppas.
 • Att Kiruna är med i Lapplands Kommunförbund (LKF) har gjort att vi förlorat politisk kontroll över gymnasieutbildningarna.  LKF har beslutat att lägga ner Dator- och kommunikationsteknikutbildningen på Hjampis.  Kiruna kommuns politiker kan inte göra någonting åt det.
 • Kiruna-Centern röstade i LKF för att en gemensam flygplats för Malmfälten i Kiruna utreds.  Förslaget röstades ner.  Ingen från politiska majoriteten i Kiruna deltog på mötet.
 • Majoriteten vill avskaffa Medborgarförslag.  Kiruna-Centern vill ha kvar denna demokratiska möjlighet för medborgarna att påverka i kommunen.
 • Planprogrammet för Gruvstadspark 2 ska skickas ut för samråd.  Fortfarande finns massor av oklarheter vad gäller stadsomvandlingen.
 • Kiruna-Centern väckte en Övrig fråga med ämnet Skolstruktur 2.0 och yrkade att Fullmäktige ska rekommenderas ta beslutet.  Som det är nu ska Kultur och utbildningsnämnden besluta.  Vi tycker det är självklart att en så stor fråga ska avgöras i Kommunens högsta valda församling.  I Kommunallagen står att ”Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller
  annars av större vikt för kommunen… ”
  Kiruna-Centern tycker att nedläggningen av ett antal skolor är av ”större vikt för kommunen”.  Tyvärr tycker inte majoriteten det och avslog vårt yrkande.