VAD VI VILL

För rikspolitiken, se Centerpartiets ideprogram.

Detta är Kiruna-Centerns politiska manifest som vi arbetade fram inför valet 2014:

Vår vision

Till vårt Kiruna flyttar folk, här vill man bo. Här har medborgarna bästa tänkbara förutsättningar att förverkliga sin egen vision, oavsett om visionen är en stuga vid fjället eller vid stranden. Oavsett om det är livet med snöskotern eller körsången på helgerna. Oavsett om det är jakten eller tryggheten i hemmet. Oavsett om det är sonens utbildning eller dotterns idrott. I Kiruna trivs man, här vill man bo. I vårt Kiruna är samhällsservicen hög och sjukvården nära. För att nå den visionen måste Kiruna sätta ny kurs, kursen mot utveckling och ljus framtid, därför tar vi nu sats med följande politiska plattform:

 

INLEDNING

Barnen i förskolan, eleverna på skolorna och de äldre inom vården är några av de grupper vi vill prioritera. De handikappade är en annan grupp som behöver kommunens engagemang. Vi vill skära ner på projekt och verksamheter som inte är kommunens ansvar och som sällan är till någon nytta för medborgarna.

I vårt Kiruna ska alla människor ha rätt att få vara sig själva, kunna uttrycka sig och känna trygghet – oavsett kön, religion, etnicitet eller sexuell läggning. Mångfald berikar vårt samhälle och vi i Centerpartiet står för alla människors lika värde.
Mer resurser skapas genom bättre möjligheter för Kirunaborna och andra att investera i vår kommun, oavsett om de vill bygga bostäder, fritidshus, industrilokaler eller hotell. Investeringar skapar jobb som ger kommunen skatteinkomster.

Allt som kommunen gör ska göras på ett seriöst och professionellt sätt, det ska i möjligaste mån bygga på vetenskaplighet och på väl beprövad erfarenhet. Detta gäller i högsta grad även våra bolag.

SJUKVÅRDEN

Kiruna-Centern tror på decentralisering och vill se nya moderna strukturer på sjukvården i länet för att förbättra länets sjukvård. Koncentrationen av resurser till kusten har utarmat resten av länet.

I över två decennier har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet gjort drastiska nedskärningar på bland annat Kiruna sjukhus. Dessa har motiverats med argument om ekonomi, kompetens och befolkningsutveckling. Motiv som i grunden varit felaktiga och även har drabbat Sunderby sjukhus, vilket går på knäna idag med stora problem av olika slag.

Ledordet är patientsäkerhet

Tillgängligheten måste förbättras inom hela sjukvården. Det gäller allt från telefontider hos distriktsläkaren till akut bassjukvård och specialistsjukvård.

I Kiruna skall Hälsocentralerna fungera och bassjukvården (medicin, kirurgi, intensivvård) finnas på plats. Specialistsjukvården koncentreras till kusten och Umeå.

Kompetensflykten måste stoppas

Över hela länet finns ett misstroende mot landstinget som arbetsgivare. Personal säger upp sig och det är svårt att rekrytera ny. Alternativet blir läkare och sjuksköterskor på stafett vilket blir dyrare och försämrar patientsäkerheten. Vi vill åtgärda detta med mer lokalt beslutsfattande utifrån förutsättningarna på respektive ort. Större hänsyn måste tas till geografi (långa avstånd), klimat (vinter, kyla, snö, halka, mörker), vägars kvalitet, risker med tät tung trafik och storvilt längs vägarna.

Allt detta handlar direkt om patientsäkerhet och tillgänglighet.

Kiruna har unika behov

Med anledning av svårigheterna på Sunderby sjukhus, har landstinget återöppnat operation i Piteå. Med de unika behov Kiruna har gällande klimat och geografi, behöver operation återöppnas även här, dels för att avlasta Sunderbyn men i första hand för att förbättra tillgängligheten och höja patientsäkerheten.

Kiruna sjukhus ska innehålla bassjukvård; medicin, kirurgi/operation, intensivvård och i framtiden även BB.

Barnläkare behöver finnas tillgänglig dygnet runt, året runt. Kiruna sjukhus har fått mycket kritik i frågan om hur barn blir mottagna. Orsaken är den nuvarande resursbristen. Ansvaret är politiskt.

Den åldrande befolkningen, som enligt landstinget skall prioriteras, far i dagsläget illa med anledning av de många och långa resor som krävs för att komma till läkarbesök. Många läkarbesök uteblir. Tillgång till kompetens måste därför finnas på orten.

Yrkesverksamma människor och familjer drabbas hårt av de långa resor som måste göras för såväl enklare som mer komplicerade läkar-/tandläkarbesök. Även arbetsgivare får ta konsekvenser av detta med produktionsbortall.

Även tillgängligheten av psykiatrivård är ojämnt fördelat i länet. Psykiatrivården i kommunen måste göras betydligt mer tillgänglig för att bli patientsäker.

Kirunas nya sjukhus

Samhällsomvandlingen förutsätter att ett nytt sjukhus byggs. Det är av största vikt att byggnaden görs på ett sådant sätt att alla funktioner för fungerande och fullständig akutsjukvård inklusive kirurgi och operation planeras in redan från början.

Sker byggnationen på ett ansvarsfullt sätt, gynnar det hela länet i form av resursförstärkning och kompetensrekrytering. Kiruna sjukhus har alltid haft lätt att rekrytera läkare och annan personal och inte behövt förlita sig till hyrläkare.

Placeringen av det nya sjukhuset i Kiruna är viktig. Tillräcklig yta runt sjukhuset behövs för helikopterlandningsplats och bilparkering. Även om- och utbyggnad kan bli aktuell efter något år, som vi erfarit från Sunderby sjukhus.

Sjukhuset måste även dimensioneras för ett patienthotell. Kiruna-Centerns minimikrav är att den fastighetsyta vi har idag ersätts fullt ut.

Regional utveckling

När landstinget är med och betalar för flyglinjer (till exempel Luleå – Tromsö) skall fler orter i länet rättvist omfattas och mellanlandning ske i bland annat Kiruna. Detta skapar förutsättningar för en positiv utveckling på fler orter och inte bara Luleå.

Den förödande utvecklingen som fly-in fly-out medför måste stoppas. Nya modeller diskuteras men här måste Kiruna kommun bli mer aktiva och kräva snabba förändringar.

Det primära uppdraget som landstinget har, det vill säga sjukvården, ska prioriteras så att det fungerar fullt ut. Länsstyrelsen har uppdraget att sköta regionalpolitiken och gör det bra. Vi anser därför att Landstinget ska avveckla sin näringslivspolitiska- och regionalpolitiska verksamhet, dessa är till mer skada än nytta för näringslivet och utvecklingen i länet. Beträffande kultursatsningar från Landstinget sida vill vi se över ändamål och fördelning; det är inte rimligt att högavlönade Luleåbor ska få subventionerade teaterbiljetter samtidigt som gamla sjuka människor med smärtor och med livet som insats transporteras kors och tvärs i länet för att få nödvändig vård.

Landstingets revisorer riktade i januari 2014 skarp kritik mot Norrbottens Läns Landsting för att vården i Norrbotten inte sker på lika villkor. Detta har NLL skyndat sig att bemöta med att folk i inlandet har en osund livsstil, och att ohälsa och för tidig död beror på detta och inte på långa avstånd till fungerande akutsjukvård. Vi tar revisorernas kritik på fullaste allvar. Fullvärdig akutsjukvård måste finnas inom acceptabla geografiska avstånd.

En konsultrapport som presenterats i juni 2014, beskriver en befolkningsökning med drygt 100 000 personer i Norrbotten fram till 2025, kopplat till gruvdriften. Det kommer att innebära att den största delen av befolkningsökningen sker i Malmfälten. Sjukvården måste anpassas och stå redo för detta.

Det nya sjukhuset i Kiruna blir högaktuellt ur denna synvinkel och ska dimensioneras för att kunna erbjuda fullvärdig akutsjukvård.

När det gäller primärvården ser vi möjligheten att andra aktörer än NLL även i fortsättningen driver Hälsocentralen i såväl Vittangi som i centrala Kiruna. Det viktigaste är kvaliteten och tillgängligheten och inte vem som är huvudman.

SKOLAN OCH FÖRSKOLAN

Samhällets viktigaste uppgift är att ta hand om våra barn och ungdomar och ge dem de bästa förutsättningarna för att växa och utvecklas till framtidens vuxna. Därför vill Kiruna-Centern förändra skola och förskola så att våra barn får den möjligheten.

 • Att känna sig trygg och må bra är en grundförutsättning för lärandet och en positiv utvecklingen. Ingen ska behöva utsättas för mobbing eller annan kränkande behandling, detta har för oss högsta prioritet.
 • Skolan ska styras och ledas av skolans personal i nära samverkan med eleverna och föräldrarna därigenom kan dessa påverka, profilera och utveckla verksamheten. En förvaltning eller politisk nämnd skall inte detaljstyra verksamheten och likrikta den. Vi tror alltså att personalen på förskolor och skolor är de som är bäst lämpade för att leda detta förändringsarbete.
 • Det finns två faktorer som kraftfullt påverkar kvaliteten i skolan; det är storleken på barn- och elevgrupperna samt lärarnas pedagogiska förmåga. Vi vill därför minska storleken på barn- och elevgrupperna, i första hand på förskolorna och på de lägre stadierna samt understödja utvecklingsinsatser för personalen.
 • Vi vet att några barn behöver extra stöd för att uppnå skolans mål. Det stödet vill vi sätta in i de lägre åldrarna så att dessa barn ges en reell möjlighet att klara målen.
 • Samhället förändras och med det följer förändrade vanor, lekar och aktiviteter för våra barn. Detta medför i sin tur behov av mer aktivitet som idrott, kultur, konst, sång. musik och dans i skolan. Alla Kirunas barn har rätt till en kreativ skapande skola.
 • Vi är positiva till projekt som växer fram i klassrummet där verksamheten och behoven finns. Det finns i Kirunas skolor redan en rad sådana verksamheter. Vi är däremot tveksamma till projekt som beslutas av en förvaltning eller politisk nämnd.
 • När det nya Kiruna skall byggas med förskolor och skolor måste vi i högre grad än idag lyssna på föräldrar och barns önskemål. Och givetvis släppa in de som har kunskapen, erfarenheten och utbildningen för att driva utvecklingen i en positiv riktning; nämligen lärare, förskolelärare, rektorer, förskolechefer, barnskötare och övrig personal i skolan.
 • Vi i Kiruna Centern anser inte att vi har råd med något mer experimenterande med våra barn, vi måste göra rätt här och nu och inte göra om de misstag som dagens politiska ledning har gjort.
 • Oavsett var ett barn är bosatt i vår geografisk stora kommun så måste de få samma möjlighet till förskola och skola som de som bor i centralorten. Vi tror det finns många olika lösningar för att uppnå det.

BYGGA OCH BO

Vår vision är att du får förverkliga din vision. Vi vill skapa; Kiruna – den tillåtande kommunen.

Så långt som det någonsin är möjligt ska vi vara tillåtande och möjliggörande. Kiruna kommuns attityd i plan- och byggfrågor ska vara präglade av:

         Om du bygger så här så behöver du inget bygglov.

         Om du flyttar den där så slipper du betala för ny detaljplan.

         Om du kan spara den väggen så behövs ingen dispens från strandskydd.

         Om du ändrar så här så kan vi använda det gamla bygglovet.

Det finns möjligheter att hitta enkla och för medborgarna billiga lösningar i plan- och byggfrågor. Vi ska göra allt vi kan för att hjälpa dig att slippa gå den kostsamma och krångliga vägen via kommunen.

Vi ska detaljplanelägga för fler fritishustomter i attraktiva områden runt om i vår kommun. Vi ska också planera för permanentboenden naturnära och vid vatten för de som vill bo så. Vi ska detaljplanelägga för önskad utveckling för näringsverksamheter, detaljplaner måste finnas klara om att vi ska locka investeringar till kommunen.

Istället för att säga; nej, det godkänner vi inte, ska vi säga; Om du gör så här, så är det okej. Vi ska sätta fart på byggandet och investeringarna i Kiruna. Det förverkligar drömmar och skapar samtidigt bostäder, arbetstillfällen och därmed skatteintäkter till kommunen.

Vårt tolvpunktsprogram för att få igång bostadsbyggandet:

 • Gör om detaljplanerna i byarna så att utbyggnad och tillbyggnad blir möjligt.
 • Ta fram fler områden naturnära och vid vatten för permanentboende.
 • Sälja de kommersiella fastigheterna i centrala Kiruna för att frigöra kapital till att bygga nytt.
 • Bygga trygghetsboende.
 • Sälja de tomter där hus rivits men alltså har infrastruktur till de som vill bygga bostäder.
 • Utveckla tillsammans med universiteten ”compact-living”, billiga ungdomsbostäder.
 • Halvera anslutningsavgifterna för vatten och avlopp för nya bostäder.
 • Ingen avgift för bygglov på bostäder.
 • Sälj ut arrendetomter för att få in kapital till bostadsbyggande.
 • Prioritera en snabb lösning av entreprenörsbostäder så att de bostäder de hyr kan återgå till ordinarie bostadsmarknad. Förslag finns.
 • Undersök möjligheten att ombilda hyresrätter till bostadsrätter på goda villkor för hyresgästen. KBAB får in pengar till bostadsbyggande och hyresgästen stärks i i förhållande till LKAB och får ny bostad enligt ”Nyckel mot nyckel-principen”.
 • Ställ krav på LKAB att ersätta varje fastighet med ny fastighet, ”Nyckel mot nyckel”.

FRITID, IDROTT OCH KULTUR

Det är av avgörande betydelse för Kirunas framtid att vi blir ett attraktivt samhälle och en viktig pusselbit i det är att kunna erbjuda människor en rik och meningsfull fritid. Vi vill stötta föreningslivet och dess eldsjälar, vilka utför ett ovärderligt arbete. För oss är det viktigt att lyssna till föreningarnas behov och kunna erbjuda såväl ekonomiskt stöd som ändamålsenliga lokaler, både för kultur- och idrottsföreningar. Tunga satsningar direkt ut i verksamheterna ska genomföras för att skapa både bredd och spets, inom såväl kultur som idrott. Det är också viktigt att stötta föreningar som vill anordna festivaler och andra evenemang/arrangemang som bidrar till en levande stad.
Vi vill kunna erbjuda kommuninnevånarna fräscha anläggningar och under kommande mandatperiod vill vi intensifiera arbetet med en ny modern badanläggning. I arbetet med nya Kiruna vill vi verka för att arenaområden skapas, där man samlar anläggningar för idrott och kultur i närheten av varandra. Detta för att; -öka människors lust att aktivera sig, -för att de lättare kunna hitta nya fritidsaktiviteter och för att skapa sociala träffpunkter.
Friluftsliv med skoter och skidåkning är viktigt för många av oss som bor här, gärna i kombination med husvagns- eller stugliv. Vi vill skapa goda förutsättningar för att vistas i vår underbara natur och satsa mer på skoterleder och fler husvagnsplatser/stugtomter.

SOCIAL VERKSAMHET

Mer tid i solen för de gamla, bättre mat och mer trivselskapande åtgärder. Studier visar att mer sång, mer glädje, umgänge, gamla minnen, modersmål, husdjur osv. förbättrar hälsan och minskar då vårdbehovet, samtidigt som det höjer livskavliteten för de gamla. För oss är det självklart; de äldre ska ha det bra. De ska märka att Kiruna-Centern har tagit över. De handikappade är en annan grupp som behöver kommunens stöd. Det handlar i första hand om att göra det självklara med handikappanpassningar för bostäder och samhället i övrigt. Men nästan lika viktigt är den sociala situationen med handikappidrott och andra forum där även de handikappade kan mötas och integreras i samhället i övrigt. Vi kommer att prioritera byggande av ett trygghetsboende, det är många äldre som önskar ett sådant och frigör dessutom andra bostäder i staden.

STADSOMVANDLINGEN

Ingen ska behöva leva i ovisshet om vad som ska hända med deras bostad, skola, skidspår eller stad. Alla berörda ska känna trygghet i processen och kunna leva i visshet om att de inte kommer att bli drabbade ekonomiskt eller på annat sätt även om de kanske måste byta bostad.

Stadsomvandlingen kräver ett helhetsgrepp med klara principer om ersättningar för alla inblandade människor i Kiruna, som också är hållbar över lång tid framöver samt med fastställda principer för hur en omvandling ska genomföras. Det är inte tillräckligt att lösa situationen för de som bor och verkar inom 1365-påverkansomårde, principerna måste även täcka de som längre fram i tiden kan bli drabbade.

Kostnader för stadsomvandlingen får inte drabba Kirunaborna på något sätt, vilket borde vara självklart för alla, inte minst med tanke på gruvans goda lönsamhet över tid. Vi kommer inte att låta någon riva någons hem om inte alla drabbade är garanterade ett nytt likvärdigt boende till motsvarande kostnad, oavsett om det bor i hyresrätt, bostadsrätt eller eget hus. Vi ser det inte som ett problem om Kirunaborna får det bättre i form av t. ex högre standard eller lägre driftskostander. Att tvingas lämna sitt hem är ett extremt stort intrång i den privata sfären och mot den bakgrunden är det oanständigt att oroa sig över om någon kanske får det bättre på något sätt.

Vi kommer att skapa möjligheter för människor att bosätta sig där de själva vill. Vi ser t ex Luossavaara som ett självklart område som ska utvecklas med förskola och annan service, Många Kirunabor vill bo där med fjällutsikt och då ska den möjligheten finnas, även om centrum hamnar någon annanstans. I vårt Kiruna erbjuds unika boendemiljöer som ingen annanstans.

MILJÖPOLITIK OCH HÄLSA

I Kiruna ska vi bli bättre på att värna miljön på alla områden. Vi ska sopsortera bättre, kompostera mer, underlätta för de som vill använda alternativa drivmedel. Vi ska cykla mer och köra mindre bil. Nya Kiruna bör absolut byggas med all tillgänglig kunskap om hållbarhet och energieffektivitet. Vi ska aktivt delta i och stötta ekologiska projekt som bidrar till en bättre miljö. I vårt Kiruna ska det löna sig att bete sig miljövänligt. I vårt Kiruna ska eleverna få god och nyttig mat som är närodlad och så långt som möjligt ekologiskt framtagen. Friskvård och sunda levnadsvanor ska bli starkare inslag i Kiruna än någon annanstans i landet, detta gäller i synnerhet bland ungdomar. I Kiruna ska luften vara ren och snön vit, dammande verksamheter har byggts in så som man gjort i såväl Narvik som Luleå. Även Kirunaborna och våra barn ska kunna andas ren luft. Det är Kiruna-Centerns Kiruna.

LANDSBYGDEN

Hela Kiruna ska leva, även våra byar runt om i kommunen. De punkter vi vill betona speciellt i detta sammanhang är:

 • Bra service och bra infrastruktur som gör det möjligt att bo och verka även utanför stadens centrum.
 • Riktigt bredband till alla, till rimlig kostnad.
 • Bra vägunderhåll och bra vägbelysning.
 • Gångbana/trottoar i byar med genomfartstrafik. Trafiksäkerhet!
 • Bra mobiltäckning. Viktigt för utveckling och säkerhet.
 • Rimliga avstånd till förskola, skola, vård, omsorg och kommersiell service
 • Kollektivtrafik med koppling till flygplats och järnvägsstation
 • Styr offentlig upphandling till lokala producenter och företagare. Möjligheter att styra till lokala företag finns, det kräver bara lite extra arbete. Lokal upphandling skapar jobb, utvecklar näringslivet och är dessutom bra för miljön (kortare transporter)
 • Enhetliga taxor för olika tjänster för företag i staden och på landet. Att till exempel tömma ett företags avloppstank kan kosta 10 tusentals kronor ute i byarna. För tömning av privata avloppstankar finns det däremot enhetlig taxa.
 • Bostäder i byarna.
  Utvecklingen av gruvorna i Svappavaara ökar möjligheten för Svappavaara och övriga byar i östra kommundelen att växa. Fjärrvärmeverket som finns i Vittangi kan försörja betydligt fler kunder än i dag. Kommunen skall ta initiativ så att folk skall kunna bygga och bo i byarna strandnära och naturnära för de som så önskar.

VÅRA BOLAG

Vi vill renodla verksamheterna och säkerställa att det vi gör görs på bästa sätt. Vi vill integrera styrelsearbetet mellan bolagen så att ledning och styrelse lättare kan se möjligheter till samverkan och synergier. På sikt ser vi möjligheten att slå samman bolagen och därmed få ut maximalt ur samordningen. Det handlar om fordon, lokaler, kompetent personal, et cetera.